Genel Bilgiler

Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yerleştirilir. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılmaktadır.

Öğretim Dili

Çankaya Üniversitesi'nin öğretim dili Hukuk Fakültesi (Türkçe), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (Türkçe) ve Adalet Meslek Yüksekokulu (Türkçe) hariç İngilizce'dir. Öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Akademik Programlar

Çankaya Üniversitesi'nde 23 bölüme sahip 5 fakülte, 26 yüksek lisans ve 10 doktora programına sahip 2 enstitü, 3 programa sahip 2 meslek yüksekokulu ve İngilizce eğitimini destekleyen İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

Akademik Yıl 

Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik olarak düzenlenmiştir.

Yaz Öğrenimi 

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. “Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu, %50 indirimli ve %25 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu, %50 indirimli ve %25 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır.”

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay Geçiş

Öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler “genel not ortalamasına göre” ve “merkezi yerleştirme puanına göre” yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10. maddesinde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim, %25 indirimli taban puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) %25 indirim verilmektedir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

 

 

Çift Anadal ve Yandal Programları 

Lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağlayanlar, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yandal programı izleyebilirler.

Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

Burslar için tıklayınız.

Sosyal Yardımlar

Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma

Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ne göre yapılmaktadır.

 

Mali ve Sosyal Yardım 

Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mali ve Sosyal Yardım ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi'nin 8. maddesi a-fıkrasına göre yürütülmektedir.

Sağlık

Donanımlı Sağlık Merkezi, uzman doktorlar, uzman psikolog ve hemşireleriyle tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere hizmet vermektedir.

Öğrenci Değişimi

Üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında aktif bir şekilde öğrenci değişimi gerçekleştirmektedir. Üniversitemizdeki Erasmus Programı uygulamaları ve anlaşmalı olduğumuz üniversiteler hakkında bilgiye http://erasmus.cankaya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilinir.

Etkinlikler

Çankaya Üniversite'sinde çeşitli alanlarda etkinliklerini sürdüren pek çok öğrenci topluluğu vardır. Ayrıca her yıl Mayıs ayı içerisinde, geleneksel "Makarna Günü" etkinlikleri düzenlenmektedir.

Yönetmeliklerimizden Bazı Bilgiler

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ara, dönem sonu ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Her dönem en az bir ara sınav yapılır. Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevler ve derse devam durumu göz önünde tutularak, yönetmeliklerde belirtilen karşılıklardan az olmamak üzere, öğretim elemanı tarafından harf notu olarak belirlenir. Bütünleme sınavı, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları sonunda başarısız oldukları derslerden girebilecekleri sınavlar olup o dersin dönem sonu sınav notu yerine geçmektedir.

 

Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri 

Genel not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencilerinden, bir yarıyıl sonunda normal eğitim süresi içindeki öğrenciler için, son sınıf hariç en az üç ders ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar yarıyıl şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl  yüksek şeref öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Kayıt Yenileme 

Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde gerekli öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

Öğrenci Danışmanlığı 

Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olur.

Devam Zorunluluğu 

Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Hastalık, tutukluluk, ailevi ve benzeri haklı, geçerli nedenlerle oluşan süreler hakkında ilgili Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Öğrenci İzinleri ve Sağlık Raporları

İzin isteklerinin dönem başında ve ders alma süreleri bitmeden gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına veya yüksekokul/İngilizce hazırlık sınıfı müdürlüğüne yapılması gerekir. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konmaz. Hazırlık Sınıfı ve Meslek Yüksekokulu ile lisansüstü programlarda toplam en fazla iki yarıyıl, lisans programlarında da en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine katılmaz. Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenlediği raporlar ile "Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi’nin 4 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'nce kabul edilen raporlar geçerlidir. Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Öğrencilerin, aldıkları raporları, raporun bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne teslim etmeleri gerekir. Aksi halde raporları geçerliliğini kaybeder.

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları İçin Tıklayınız

 Çankaya Üniversitesi

WEBMAIL